ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္၏ေနာက္ဆံုးစီမံကိန္းႀကီး အျငင္းပြားမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕

မင္းစုိး (စက္မႈတကၠသိုလ္)

ေရးသားသည္။

 

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကာလၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းမွာ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား ၏ဘ႑ာေရး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ ျပသေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္၂ႏွစ္အရင္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္လာမည့္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၁ဝဘီလီယံတန္ဖိုးရွိေသာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ႏွင့္ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ Citicလုပ္ငန္းစုႀကီးဦးေဆာင္ေသာတ႐ုတ္အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအုပ္စုအားေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

 

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၁ဝဝဝဝဝဖန္တီး ေပးရန္ တ႐ုတ္၊ ဘီဂ်င္းဘက္မွ ကတိျပဳထား ၿပီးဆင္းရဲ ေသာေဒသအား ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားရာ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ႀကီး မားေသာ ေအာင္ႏုိင္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုယ္စားျပဳ မႈျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကာလအေတာ္ၾကာျဖစ္ေျမာက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းမွာ တာဝန္ ရွိသူ မ်ားမွ ေငြေရးေၾကးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဂယက္႐ုိက္မႈသံသယ ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ဟု ထင္မွတ္ေနၾက သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းအား ေရွ႕ဆက္မေဆာင္ရြက္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းမွ ျမစ္ဆံုသည္စီမံကိန္းကာလရွည္ ဆုိင္းငံ့ထားရသည့္အေပၚ တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ ျပန္လုပ္ ေဆာင္ရန္ အပူကပ္ေနရသည္ကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း မႈမ်ားပိုမို လိုအပ္လာသည္။

 

ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴ ၏တည္ေန ရာ အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၆ ေအာက္တုိဘာ လမွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ခုႏွစ္သိန္း ေက်ာ္တုိ႔ တသီတတန္း အစုအၿပံဳလိုက္ ထြက္ခြာရမႈမ်ားရွိ သည္။ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာေနရာေဒသမွာ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္ကြာေဝးေသာ ေနရာတြင္တည္ရွိေသာ္ လည္း ဒုကၡသည္ပဋိပကၡႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား အေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ သတိေပးခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ သည္။ စီမံကိန္း၏အဓိက အေရးပါေသာ ေသာ့ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မူလ သေဘာတူညီမႈရၿပီးေနာက္ ၂ႏွစ္အၾကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလအစပုိင္းမွသာ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၾကားသေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ခုိင္မာေသာ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈမရွိလာျခင္းႏွင့္ရွည္လ်ား ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနရျခင္းမွာ သေဘာထားအျမင္ မတူညီမႈမ်ားရွိသည္ကုိ ျပသေနသည္။

 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ဘက္ပုိင္း ဆင္း ရဲေသာေဒသမ်ားသို႔ ကုန္းတြင္းပုိင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိတ္ဆက္ ႏုိင္မည့္အျပင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာအရ  အေရးပါေသာေရွ႕တန္းစခန္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းအသစ္အား စိတ္ဝင္စားေနသည္မွာ ရွင္း လင္းထင္ရွားေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကမူ အဆုိပါ ဧရာမပေရာဂ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက ေငြေၾကး အရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိၿပီး လံုျခံဳေရးအရ မတည္ ၿငိမ္မႈမ်ားအေပၚ အာ႐ံုထားစုိးရိမ္ေနၾကသည္။ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ႀကီး မားသည့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခုတြင္ ေက်ာက္ျဖဴလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသာ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္အနီးတြင္ရွိသည္။ တနသၤာရီ တိုင္း၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေတာင္ပုိင္းကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ မွဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကာလရွည္စီမံ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွာမူ မေရရာေသာ အေနအထားတြင္ရွိသည္။

 

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပုိင္ ဃငအငခ အုပ္စုမွ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ အားလုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ မူလ သေဘာတူညီခ်က္အရ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တ႐ုတ္လုပ္ ငန္းစုမ်ားမွ ႏွစ္ငါးဆယ္ၾကာစီမံခ်က္ျဖင့္ လည္ ပတ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂၅ႏွစ္သက္ တမ္း တုိးႏုိင္ေျခရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမား ေသာေက်ာက္ျဖဴေရ နက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ စက္မႈဇုန္တုိ႔မွာ ေဘဂ်င္း၏စိတ္ဝင္စားမႈကို ေဖာ္ျပေနသည္ဟု ေလ့လာသံုး သပ္သူမ်ားကဆုိသည္။

 

Ref;  Asia Nikkei

China’s latest Myanmar

megaproject courts controversy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: