ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ျမတ္သာထြန္း (ေရႊစံျပ)ေရးသားသည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္အညီပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလြပ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္လာေသာ္လည္းအခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနသည္။ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္အေရးႀကီးေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလက္ခံယုံၾကည္သျဖင့္ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းလွ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပကာအေျဖရွာညႇိႏိႈင္းလွ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ငါးႀကိမ္တိုင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရာတြင္က႑အလိုက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေရြးခ်ယ္စုစည္းၿပီးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊အခက္အခဲမ်ားကိုၾကားနာခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။စစ္ကိုင္းတိုင္း၏ထိပ္တန္းအခြန္ေဆာင္သူစာရင္းတြင္ပါဝင္ ေသာ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကမူအဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတက္ေရာက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပသို႔ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေစလႊတ္ရာတြင္လည္းေကာင္းမိမိတို႔မသိရွိရသျဖင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၏အဓိပၸာယ္ကိုသိလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေရႊဘိုခ႐ိုင္ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားအသင္းဥကၠ႒က ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ပုဂၢလိကေဆး႐ုံမ်ားအသင္းညီလာခံသို႔တက္ ေရာက္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊အသင္း၏သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ရည္ရြယ္ခ်က္စသည္တို႔ကိုမသိရွိရေသးဘဲစည္းေဝးခန္းမအဝင္ဝမွာပင္အသင္းဝင္ပုံစံမ်ားေပးကာ ျဖည့္ခိုင္းသည္။အသင္းဝင္မ်ား ျပႆနာတစုံတရာ

Read more

ဆိုက္ကားနင္းၿပီး ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု တိုင္းဧရာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဆိုက္ကားနင္းၿပီးခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္ကပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ အေႏွးယာဥ္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

Read more